Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 9.9.2021. usvojila informaciju Radne grupe zadužene za izradu Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Vlada FBiH je osigurala da se, s ciljem brže i efikasnije raspodjele sredstava krajnjim korisnicima, kao i veće mogućnosti prilagođavanja mjera različitim sektorima gospodarstva, umjesto izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, pristupi izradi Odluke o usvajanju programa utroška sredstava (za svako ministarstvo pojedinačno).

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, s ciljem alokacije sredstava u iznosu od 105.000.000 KM s razdjela i ekonomskog koda namijenjenog subvencijama privatnim poduzećima i poduzetnicima – Fond za stabilizaciju gospodarstva, na razdjele resornih ministarstava, podnesu zahtjev za preraspodjelu sredstava Federalnom ministarstvu financija.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podnijet će zahtjev za iznos od 60.000.000 KM, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za iznos od 30.000.000 KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za iznos od 15.000.000 KM.

Za oporavak turizma pola milijuna

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila 500.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenih proračunom FBiH za 2021. godinu.

Ova sredstva se odnose na program „Unapređenje i povećanje privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije“, čiji je cilj ublažavanje posljedica COVID-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.

Korisnik sredstava je Gospodarska komora Federacije BiH koja će, u skladu s ciljevima Programa, utvrditi kriterije za njihovu raspodjelu.

Inače, opći ciljevi Programa utvrđeni su i u Taktičkom planu oporavka turizma, a razrađeni potpisanim Memorandumom o razumijevanju između USAlD-a u BiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.