Kako registrirati tvrtku u FBiH

Osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću – d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC-D.O.O.), njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmBH) je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela. Dakle odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo ova karakteristika d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva.

Kako registrirati d.o.o.?!

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koje morate proći da biste osnovali d.o.o. u Federaciji BiH, kao i koliko će sve to stajati.

Korak 1: Sastavljanje osnivačkog akta

Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt. Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

 • ime i prezime te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva)
 • koliko je iznos početnog osnovnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 2.000 KM),
 • tko je osnivač/tko su osnivači,
 • tko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje osoba ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru)
 • koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.)
 • postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu
 • izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije)
 • posljedice neuspjelog osnivanja društva
 • ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se vrši kod notara)
  * Direktor u d.o.o. mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu osim na pola radnog vremena.
  ** Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH te nabaviti radnu dozvolu.
 • Ukoliko d.o.o. osnivaju dva ili više fizička lica potrebno je zaključiti Ugovor o osnivanju d.o.o.

Korak 2: Uplatiti osnivački kapital

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 2.000 KM, taj iznos uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu). Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem punomoćnika.

Korak 3: Registracija kod općinskog suda

Odjeljenje registra za upis pravnih lica.

 • zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda)
 • osnivački akt;
 • dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
 • dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FbiH, odnosno Službenom glasniku RS;
 • potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;
 • ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
 • izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava i ovjerava Notar).

Korak 4: Izrada pečata

Nakon završene registracije pravite pečat na kojem stoji naziv i sjedište vaše firme. Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar.

Korak 5: Dobijanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti

Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Korak 6: Prijava u sistem PDV-a

Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM

Korak 7: Otvaranje transakcijskog računa u banci

Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • rješenja o upisu u sudski registar (ne može biti starije od 6 mjeseci)
 • rješenje o identifikacionom broju
 • potvrda o matičnom i carinskom broju (ukoliko ste firmu registrovali za vanjsku trgovinu)
 • identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara
 • ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet

Korak 8: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije)

 • rješenje o upisu u sudski registar
 • potvrda rjesenje o matičnom/identifikacionom broju
 • popunjen obrazac za prijavu kompanije

NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate)

Korak 9: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

Korak 10: Podnošenje izjave o ispunjavanju tehničkih uslova za početak obavljanja djelatnosti (poslovni prostor) nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti)

NEMA TROŠKOVA

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije Sudu do dobijanja Rješenja je 15-25 dana. Nakon što se ispunili ovih deset koraka, vaš jedanaesti korak je da počnete poslovati. SRETNO!

KORACI ZA REGISTRACIJU OBRTA SU SLJEDEĆI:
1. Podnošenje pisanog zahtijeva za izdavanje obrtnice – Općinska služba (0-2 BAM). Zahtjev predajete tek kada prikupite svu ostalu potrebnu dokumentaciju u svim dole navedenim točkama.
2. Uvjerenje o državljanstvu, rodni list, te ovjerena kopija osobne iskaznice.
3. Podnošenje zahtijeva za izdavanje Uvjerenja o poslovnoj sposobnosti u Centru za socijalni rad općine prebivališta .
4. Ovjerene diploma i/ili potvrda o stručnoj spremi i kvalifikacijskom ispitu
5. Odobrenje za poslovni prostor – Općinska služba za urbanizam.
6. Porezno uvjerenje da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze – Porezna uprava
7. Dobivanje uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos – Porezna uprava. Uvjerenje je potrebno kao dokaz da samostalnu privrednu djelatnost obavljate kao osnovno zanimanje.
8. Podnošenje zahtijeva općinskom Sudu za prekršaje, Vašeg mjesta prebivališta, za izdavanje potvrde o nepostojanju zabrane bavljenjem željenom djelatnošću
9. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za osnivanje obrta).

Videozapis kako otvoriti obrt