Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo, a Vlada FBiH usvojila program utroška sredstava tekućeg transfera Proračuna FBiH za 2022. godinu za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar d.o.o. Ovim programom JP Aerodromu Mostar d.o.o. odobren je iznos od 1.000.000 KM.

Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor utroška sredstava te da s Aerodromom Mostar potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Aerodrom je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo, te nakon utroška, a najkasnije do 28. veljače 2023. godine, sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njihovom usvajanju.