Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije usvojena je 2003. godine na Generalnoj skupštini UN-a, te se u svijetu 9. decembra/prosinca obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Tim povodom Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine naglašava svoju potpunu i snažnu opredijeljenost i posvećenost u identifikaciji i preveniranju svih oblika koruptivnih ponašanja, kako u interakciji javnog i privatnog sektora.

Kao potvrdu opredijeljenosti borbi protiv korupcije UPFBiH implementira projekt „Poslovanje bez korupcije“ koji se realizira se u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa, kao glavni implementator te Transparency International BiH i Centar za razvoj medija i analize kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj.

Dosadašnje antikoruptivne aktivnosti u BiH su nepravedno izostavile uključivanje poslovne zajednice koje su često u interakciji s javnim sektorom, a koja je ujedno najveća žrtva korupcije.

Stupanj učešća poslodavaca u borbi protiv korupcije se mora značajno povećati kako bi se ojačao integritet privatnog sektora, osigurala sigurnost poslovanja i smanjili sistemski rizici, što će u konačnici voditi ka prijeko potrebnoj većoj stopi ekonomskog rasta BiH.

U okviru projekta „Poslovanje bez korupcije“, Udruženje poslodavaca FBiH je iniciralo izmjene zakona čime će se smanjiti prostor za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženost poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduvjeti za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu.

U suradnji s članicama Udruženja, vanjskim pravnim i ekonomskim ekspertima, Vladom Federacije BiH, agencijama za borbu protiv korupcije i inspekcijskim organima, Udruženje je izradilo tekst Zakona o postupku izvođenja inspekcijskog nadzora, te tekstove zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama, Zakona o prekršajima, Zakona o upravnom postupku, Zakona o hrani, Zakona o kontroli cijena, Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o cestovnom prijevozu i Zakona o igrama na sreću.

Svi zakoni upućeni su Vladi Federacije BiH na dalje postupanje i upućivanje ka resornim ministarstvima s ciljem njihovog usvajanja.

Kreirana je jedinstvena web platforma www.poslovanjebezkorupcije.ba kojom je omogućena anonimna prijava korupcije, besplatna pravna pomoć članicama Udruženja u vezi s borbom protiv korupcije, kao i pregled svih propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije, bazu podataka prijava korupcije, te pregled sudske prakse.
Udruženje poslodavaca FBiH poziva sve gospodarske subjekte da putem ove web platforme prijave svaki oblik korupcije s kojim se susreću u svom poslovanju.