Kao što su to učinile vlade većine zemalja u Europi, očekujemo i da sve razine vlasti u BiH donesu konkretne ekonomske mjere kako bi smanjili negativne efekte širenja pandemije koronavirusa u našoj zemlji.
Primjer susjedne Hrvatske može poslužiti kao model borbi protiv virusa, panike i negativnih posljedica ove pandemije. Naglasak stoga i kod nas treba biti na očuvanju radnih mjesta,likvidnosti i nesmetanom protoku novca.
Asocijacija poduzetnika Hercegovine očekuje od Vlade FBiH i županijskih/kantonalnih vlasti da hitno i bez odlaganja učine krajnje napore kako bi se i kod nas primijenile slične mjere po pitanju odgoda plaćanja poreza, doprinosa i drugih dadžbina koje opterećuju poslovanje, kako bi se u razdoblju nakon stabilizacije stanja sve sukcesivno nadoknadilo, čime ne bi bili oštećeni proračuni i ne bi došlo do većih poremećaja u financiranju budžetske potrošnje.
Također treba učiniti sve da se osigura nesmetano funkcioniranje trgovine i normalan rad maloprodajnih lanaca, farmaceutskih i najvažnijih uslužnih sektora od općeg interesa.
Ekonomske mjere koje predlažu komore i udruženja poslodavaca trebaju biti smjernice i prioritet vlasti u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na veliku ovisnost našeg gospodarstva o suradnji s Italijom i Njemačkom, koje najavljuju ili su već uvele široke restriktivne mjere, treba učiniti sve da teret krize ne podnese samo realni sektor.
Suradnja vlasti s financijskim institucijama i konkretni dogovori s domaćim bankama umnogome će pomoći da se formiraju nužni fondovi za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.
Pored svega navedenog smatramo kako je nužna neprestana komunikacija i koordinacija između svih nivoa vlasti i privrednih subjekata u cjelini, kako bi sve bilo i transparentno i svima od koristi.