Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike – pravne osobe, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave za 2022. godinu.

Obveznici su pozvani da podnesu: godišnju prijavu poreza na dohodak za 2022. godinu (obrazac GPD-1051 do 31. ožujka ove godine), prijavu poreza na dobit za 2022. godinu do 31. ožujka/marta ove godine, godišnju prijavu poreza na imovinu za 2023. godinu (po županijskim/kantonalnim propisima do 31. siječnja/januara ove godine, a za Tuzlansku županiju do 28. veljače/februara ove godine), prijave komunalne, županijske/kantonalne i općinske takse/pristojbe (u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaku županiju/kanton, odnosno općinu pojedinačno).

Iz Porezne uprave napominju da godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak izravno iz inostranstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti: zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom razdoblju nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno osoba koja ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom razdoblju obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023).

To se odnosi i na porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to: dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250 KM, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohodak od nagradnih igara i igara na sreću.

Također se ovo odnosi i na dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, mirovinskog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak), porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Što se tiče prijave poreza na dobit za 2022. godinu, poreznu prijavu koja uključuje prijavu poreza na dobit, poreznu bilancu i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose: gospodarska/privredna društva i druge pravne osobe – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirane u skladu s posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko/privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje).

Detaljnije informacije o podnošenje poreznih prijava za 2022. godinu objavljene su na web stranici Porezne uprave FBiH .