U lipnju/junu 2021. godine Njemačka je donijela Zakon o lancu nabavke (Lieferkettengesetz) kojim je regulirano poslovno ponašanje u pogledu zaštite ljudskih prava i životne sredine.

Iako se novi zakon odnosi na kompanije sa sjedištem u Njemačkoj, novi propis će imati efekte i na bh. kompanije koje surađuju sa njemačkim gospodarstvom. Rezultat je to činjenice da će njemačke kompanije imati obavezu da ulože “razumne napore“ da osiguraju primjenu zakona kroz čitav lanac nabavke i proizvodnje, navodi se u analizi koju je izradio Sustineri Partners, u suradnji s Vijećem stranih investitora u BiH i AIRE Centrom.

“Zakon predviđa obavezu kompanija sa sjedištem u Njemačkoj da identificiraju rizike gospodarstva ljudskih prava i standarda životne sredine od strane direktnih dobavljača, a također i od strane indirektnih dobavljača ukoliko budu imali jasne informacije i upute o potencijalnim povredama“ pojašnjavaju iz “Sustineri Partners” tima koji je javnosti predstavio ključne informacije po ovom pitanju.

Ljudska prava i standardi zaštite životne sredine koje će prema novom propisu kompanije morati da obuhvate svojom strategijom uključuju niz pitanja kao sto su: jednak tretman na radu i sigurnost na radnom mjestu; usklađenost s adekvatnim životnim standardom uključujući plate za život; slobodu od dječjeg i prisilnog rada i modernog ropstva; mjere zaštite od torture; kao i mjere koje se odnose na zagađenje okoliša u vezi s kršenjima ljudskih prava; oduzimanje zemljišta; rizici po okoliš koji su od važnosti za proizvodnju i odlaganje žive, trajnih organskih zagađivača i otpada.

– Od siječnja 2023. zakon će se primjenjivati na partnerstva i korporacije sa sjedištem u Nemačkoj sa 3.000 zaposlenih; od siječnja 2024. će se proširiti na partnerstva i korporacije sa sjedištem u Njemačkoj sa 1.000 zaposlenih. Ove kompanije moraju identificirati rizike kršenja ljudskih prava i uništavanja okoliša kod direktnih dobavljača, ali i utvrditi potencijalne zloupotrebe čak i kod indirektnih dobavljača. Stupanjem na snagu ovog zakona u siječnju 2023. godine, poduzeća će imati obavezu sprovođenja adekvatne kontrole poštovanja ljudskih prava i prava životne sredine garantirana međunarodnim konvencijama (takozvana “due diligence” obaveza) kroz čitav lanac nabavke – ističu iz “Sustineri Partners”.

Ova obaveza obuhvata: uspostavljanje sustava upravljanja rizikom i definiranje interne odgovornosti ili službenika za ljudska prava, provođenje redovnih analiza rizika, usvajanje izjave o politici o ljudskim pravima, uspostavljanje preventivnih mera u okviru vlastite poslovne jedinice i prema direktnim dobavljačima, poduzimanje korektivnih radnji u slučaju kršenja ljudskih prava, uspostavljanje žalbenog postupka, provođenje analize rizika s indirektnim dobavljačima, zahtjevi za dokumentacijom, zahtjevi za izvještavanje.

Due diligence koji se provodi mora obuhvatiti vlastito poslovanje kompanije, što uključuje podružnice koje su dio vlastitog poslovanja kompanije; direktne dobavljače u onoj mjeri u kojoj su potrebni za proizvodnju proizvoda ili usluga; te indirektne dobavljače, ali samo kada kompanija dobije saznanja o mogućim kršenjima ljudskih prava ili ekoloških obaveza s njihove strane.

– Od kompanija se posebno traži da osiguraju poštene uvjete rada na nivou dobavljača. Dječji i prinudni rad strogo su zabranjeni, radni uvjeti moraju biti dostojanstveni i ne smiju biti štetni po zdravlje radnika, a njihovi interesi moraju biti pravilno zastupani – pojašnjavaju iz “Sustineri Partners”.

Iako će mnoge obaveze koje proizlaze iz usklađivanja praksi s novim zakonom povećati opterećenje dobavljačima, s novim propisima dolaze i koristi. To uključuje dugoročnu suradnju, zbog većih barijera za odabir dobavljača i uključivanje u rad, te veću integraciju dobavljača s klijentima u Njemačkoj.

Novi njemački zakon o lancu nabavke pridružuje se skupini nacionalnih regulativa koje uvode provjere u lancu nabavke u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Firme će se ubrzo suočiti i s planiranom direktivom Europske unije koja će na sličan način uvesti obaveze i odgovornost korporacija za upravljanje u cijelim lancima partnera.

Vijeće stranih investitora u BiH, Sustineri Partners i AIRE Centar su najavili konferenciju koja ce se baviti tematikom novih propisa koji se usvajaju širom EU te novim obavezama kompanija po pitanju upravljanja, zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša.

– Bosna i Hercegovina ima priliku da uhvati korak s promjenama zahtjeva na tržištu EU, te ovo može biti prilika za bh. kompanije – poručuju iz “Sustineri Partners”.